932 933 806
Contacta'ns si tens dubtes

Política de Privacitat.

Continguts


 
 
 
 
D'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes, i a la legislació espanyola de protecció de dades, Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals, així com a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), l'entitat aquí relacionada us informa del tractament de les dades personals segons aquesta Política de Privacitat.

L'entitat responsable d'aquest lloc web https://contasimple.com , CONTASIMPLE, SL, posa a disposició dels usuaris aquest document per informar-los de la Política de Privacitat en protecció de dades adoptada.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fos d’aplicació.

Entre els valors amb què ens identifiquem hi ha la transparència, per això desitgem que conegui des de l'inici que la privacitat de les seves dades és molt important per a nosaltres. En aquesta declaració de privacitat s'explica quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com les fem servir.

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Aquesta web és un espai segur i per això volem compartir els nostres principis respecte a la seva privacitat:
 • Mai sol·licitem informació personal llevat que realment sigui necessària per prestar-li els serveis que ens requereixi.
 • No compartim mai informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que comptem amb la seva autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les vostres dades personals amb una finalitat diferent de l'expressada en aquesta Política de Privacitat.

Cal advertir que aquesta Política de Privacitat podria variar en funció d'exigències legislatives o d'autoregulació, per la qual cosa s'aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de contacte on es demanin dades personals de persones identificades o identificables.

L'entitat es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com a suficient amb la publicació de la versió actualitzada al lloc web.

1.- Responsable del tractament

 • Identitat del Responsable: CEGID SMB, SAU
 • Nom comercial: CONTASIMPLE
 • NIF: A08147811
 • Adreça: Calle Labastida 10, 28034 Madrid
 • Correu electrònic: soporte@contasimple.com
 • Correu electrònic exercici drets: rgpd@contasimple.com

Activitat:

Serveis informàtics per al desenvolupament d'una eina per a la gestió de la facturació, la comptabilitat i els impostos de persones subjectes al règim d'autònoms, professionals i Pimes a través d'una plataforma d'Internet.

Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 46203, Foli 76, Full B-512849.
 • Telèfon: 93 293 38 06
 • Correu electrònic de contacte: soporte@contasimple.com
 • Pàgina web: https://contasimple.com

2.- Principis que aplicarem a la vostra informació personal


En el tractament de les vostres dades personals, aplicarem els principis següents que s'ajusten a les exigències del RGPD 2016/679 (UE):
 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requerirem el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals per a un o diversos fins específics que us informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requerim.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades es mantindran només durant el temps necessari per als fins del tractament; en funció de la finalitat, us informarem del termini de conservació corresponent.
 • Principi d'integritat i confidencialitat: Les vostres dades seran tractades de manera que se'n garanteixi la confidencialitat. Heu de saber que prenem totes les precaucions necessàries per evitar l'accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels nostres usuaris per part de tercers.

3.- Confidencialitat i seguretat de les dades


CONTASIMPLE es compromet i garanteix l'ús i el tractament de les dades personals dels usuaris de forma confidencial, adoptant totes les mesures de seguretat necessàries per evitar l'alteració, la pèrdua, el tractament o l'accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

Pel que fa a la confidencialitat del tractament de dades, CONTASIMPLE s'assegurarà que qualsevol persona que estigui autoritzada per l'entitat per processar les dades de l'usuari estigui sota l'obligació de confidencialitat.

Quan es produeixi algun incident de seguretat, CONTASIMPLE ho notificarà a l'usuari sense demores indegudes i us proporcionarà informació oportuna relacionada amb l'incident de seguretat segons se'n tingui coneixement.

4.- Exactitud i veracitat de les dades


Com a usuari, és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens remet, exonerant CONTASIMPLE de qualsevol responsabilitat al respecte, fins i tot quan ens facilita dades de tercers.

CONTASIMPLE tractarà dades personals relatives a la seva identificació per contactar amb vostè a través del correu electrònic i gestionar la sol·licitud realitzada.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa, correcta i veraç al formulari de contacte.

Els serveis, accés als continguts, oferta de productes del Lloc Web i utilització de la plataforma estan exclusivament dirigits a majors de 18 anys d'edat, per la qual cosa, quan accedeixi o faci servir el Lloc Web i ens faciliti les seves dades personals, manifesta tenir aquesta edat, sent conscient de la prohibició de l’ús del Lloc Web si és menor d’edat.

Aquesta web prohibeix la inserció i comunicació de dades personals de menors d'edat i, en cas que l'usuari hagi facilitat o per menors d'edat, seran eliminats si CONTASIMPLE adverteix aquesta irregularitat.

Igualment, l'usuari exonera expressament a CONTASIMPLE de qualsevol possible reclamació derivada d'aquest fet, assumint l'usuari que va enviar la informació la responsabilitat íntegra que pogués resultar de qualsevol reclamació.

5.- Acceptació i consentiment


L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades personals, acceptant i consentint-ne el tractament per part de CONTASIMPLE en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

L'usuari assumeix la responsabilitat en l'ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s'estendrà a:
 • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l'usuari als formularis estesos per CONTASIMPLE.
 • L'ús de la informació, serveis i dades ofertes per CONTASIMPLE contràriament al que disposen aquestes condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

6.- Finalitat de la recollida i tractament de dades personals


Les dades personals que ens faciliteu seran tractades amb la finalitat de remetre't la informació sol·licitada sobre els productes i serveis que comercialitzem, així com per gestionar l'activitat desenvolupada per CONTASIMPLE, tal com es relacionarà a continuació. Per tant, s'incorporaran als sistemes de tractament de CONTASIMPLE i quedarà restringit l'accés a qualsevol altra persona aliena a l'entitat.

En cap cas CONTASIMPLE utilitzarà les seves dades personals per a fins diferents de les anteriorment esmentats, ni les comunicarà a tercers sense el seu consentiment previ i exprés, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques, organitzatives i de seguretat necessàries per salvaguardar la informació d'acord amb els requeriments que estableix el RGPD 2016/679 (UE) i la Llei 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

Com a sol·licitant dels nostres serveis i productes, garanteix que les dades aportades són vertaderes, exactes, completes i actualitzades i serà l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pugui ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En cas que les dades aportades pertanyessin a una altra persona diferent, haurà d'informar aquesta persona dels aspectes continguts en aquesta Política i obtenir la seva autorització per facilitar-los a CONTASIMPLE.

Aquesta informació pot incloure dades personals com poden ser la vostra adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i altra informació, en compliment d'altres normatives d'aplicació com la Llei 34/2002 de 11 de juliol , de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

1. En matèria de processos de selecció de personal

1.1. Finalitat del tractament: Gestió del seu currículum en processos de selecció de personal per a CONTASIMPLE i/o per a les empreses del Grup Ekon i de la relació amb vostè com a candidat a un lloc de treball.

1.2. Legitimació del tractament: La base per al tractament dels C.V. és el consentiment que ens atorga vostè, com a candidat, en fer-ne l'enviament per participar en processos de selecció.

No obstant això, teniu dret a oposar-vos a aquest tractament de les vostres dades, podent fer-ho a través de qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

1.3. Conservació de les dades: Les vostres dades romandran actives a la base de dades de candidats de CONTASIMPLE durant 2 anys comptats des que vostè ens va facilitar el seu currículum. Un cop es compleixi aquest termini, seran destruïts.

1.4. Destinataris de dades: Les vostres dades personals únicament seran comunicades a tercers en els següents supòsits:

A les empreses del Grup i/o a la gestoria laboral per tal de dur a terme les actuacions necessàries per a la selecció i contractació de personal.

2. A l'àmbit de les relacions comercials

2.1. Finalitat del tractament: mantenir la relació comercial i enviar-li informació d'interès relacionada amb novetats i serveis de CONTASIMPLE, com ara:
 • Informació sobre nous productes i serveis.
 • Invitació a esdeveniments de caràcter formatiu i/o promocional.
 • Enviament de propostes de prestació de serveis.
2.2. Legitimació del tractament: La base per al tractament en l'àmbit de les relacions comercials és el consentiment que ens atorgueu.

2.3. Conservació de les dades: En cas d'acceptar l'enviament de comunicacions comercials, conservarem les vostres dades durant quatre anys des que va manifestar el consentiment, mentre que, com a interessat, no sol·liciteu la supressió.

2.4. Destinataris de dades: Les vostres dades personals únicament podran ser comunicades a les empreses del Grup Ekon en cas que vostè hagi autoritzat aquesta comunicació en interès de productes i serveis oferts per les empreses del Grup.

3. A seu de relacions contractuals

3.1. Finalitat del tractament: poder prestar els serveis que oferim, mantenir la relació contractual, i enviar informació d'interès relacionada amb novetats i serveis de CONTASIMPLE, com ara:
 • Enviament de i/o accés a noves versions de les aplicacions.
 • Atendre la vostra sol·licitud, petició o consulta relacionada amb la prestació del servei.
 • Realització d'enquestes de satisfacció i consultes sobre millora de productes i serveis.
3.2. Legitimació del tractament: La base per al tractament és l´execució de la prestació del servei corresponent dins del marc contractual, així com l’interès legítim.

3.3. Conservació de les dades: En cas de contractació dels serveis, conservarem les dades mentre duri la relació contractual i, en tot cas, durant el termini previst legalment a la normativa fiscal d'aplicació a cada moment. A aquest efecte, es conservaran durant un termini mínim de 5 anys.

3.4. Destinataris de dades: Les vostres dades personals únicament seran comunicades a entitats bancàries per a la tramitació de les factures o empreses de recobrament en cas d'impagament dels serveis prestats.

4. A la plataforma d'internet (com Encarregat del Tractament)

4.1. Finalitat del tractament: Prestació de serveis de suport.

4.2. Legitimació del tractament: Compliment d'una obligació contractual.

4.3. Conservació de les dades: El temps necessari per a la prestació del servei contractat.

4.4. Destinataris de dades: No existeixen.

Hi ha altres finalitats per les quals tractem les vostres dades personals:
 • Per garantir el compliment de les condicions d’ ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d'eines i algorismes que ajuden aquest web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s'obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l'ordinador de l'usuari quan navega en aquesta web que es detallen a la Política de Cookies.
Les dades dels usuaris també seran recollides amb finalitat estadística per adequar i millorar la gestió de la pàgina web i els serveis prestats.

7.- Període de conservació


Les dades que ens hagi facilitat es conservaran durant el termini màxim indicat a cada finalitat en atenció a les normatives sectorials d’aplicació en cada moment vigents.

8.- Categories de dades


Les categories de dades que es tracten són dades identificatives: nom, cognoms, adreça i telèfon. No es tracten categories de dades especialment protegides en aquesta web.

Les persones interessades no hauran d'informar de dades de protecció especial en enviar el formulari de contacte o remetre l'email. En cas que facilitin dades d'especial protecció, eximeixen CONTASIMPLE de qualsevol responsabilitat sobre ells.

Les dades personals que seran objecte de tractament seran les dades personals que l'usuari hagi facilitat a CONTASIMPLE en completar el formulari de contacte a través de qualsevol altre mitjà (Xat, WhatsApp, telèfon, correu electrònic, Instagram, Linkedin, Twiter, Facebook).

En el cas d'ús de Xarxes socials serà d'aplicació la política que s'hi preveu. En cas que es demanin dades de l'usuari a través d'una Xarxa Social, la Política de Privacitat aplicable serà la corresponent a la Xarxa Social concreta, eximint a CONTASIMPLE de qualsevol responsabilitat a aquest efecte.

9.- Veracitat de les dades facilitades


L'usuari garanteix que les dades personals facilitades a CONTASIMPLE són veraces i estan actualitzades, i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos sent l'usuari l'únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar per això a aquestes entitats o a tercers amb motiu de la utilització dels serveis oferts per aquestes. Així mateix, CONTASIMPLE manifesta que les dades recollides són les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l'àmbit, les finalitats i serveis determinats.

10.- Comunicació i destinació de les dades


CONTASIMPLE no ven ni cedeix dades personals que puguin identificar l'usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ de l'interessat. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en els casos dels quals, es requerirà prèviament consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la prestació de serveis. Sempre es farà amb els més estrictes estàndards de seguretat i confidencialitat.

No es preveu altres cessions de les dades a tercers, llevat que ho estableixi la Llei o sigui requerit judicialment.

11.- Legitimació per al tractament de les dades personals


La base jurídica que legitima els tractaments és el consentiment atorgat per l'interessat en completar qualsevol dels formularis de què disposa CONTASIMPLE, així com l'interès legítim per informació sobre productes i/o serveis similars de CONTASIMPLE si és o ha estat client anteriorment.

En altres casos, la base jurídica serà la relació contractual en el moment de ser client de l'entitat.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals als formularis d'enviament de currículums serà el consentiment de l'interessat.

La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals per als enviaments comercials serà el consentiment de l’interessat a través de la casella SI.

12.- Drets dels interessats


Qualsevol persona té el dret a sol·licitar l'accés a les seves dades personals, la seva rectificació si fossin inexactes o la seva supressió, la limitació del tractament, l'oposició a aquest, així com el dret a la portabilitat de les dades.

Accés: dret a obtenir confirmació sobre si CONTASIMPLE està tractant les seves dades personals, saber quines són, per a què es fan servir, quant de temps es conservaran, l'origen dels mateixos i si s'han comunicat o es comunicaran a un tercer.

Modificació: dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i que es completin les dades personals incompletes.

Supressió: dret a sol·licitar la supressió de les dades personals quan siguin inadequades, excessives o ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollits, inclòs el dret a l'oblit.

Oposició: dret a oposar-se, en determinades circumstàncies, a fer el tractament de les vostres dades personals o a sol·licitar que es cessi en el tractament.

Limitació del Tractament: dret a sol·licitar, en les circumstàncies establertes legalment, que no es tractin les dades més enllà de la mera conservació per a l'exercici o la defensa de reclamacions i en els casos d'oposició deixaran de tractar-se les dades, llevat per motius legítims imperiosos, o en l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Portabilitat: dret a rebre les dades de caràcter personal en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre-les a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.

Igualment, té dret a retirar el consentiment en qualsevol de les seves finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat prèviament. Per això podeu adreçar una carta a l'adreça de Calle Labastida 10, 28034 Madrid o a l'adreça de correu electrònic rgpd@contasimple.com indicant el dret que voleu exercir. Cal adjuntar document acreditatiu de la seva identitat. Podrà presentar reclamació davant de l'AEPD.

Igualment, en cas de dubte en relació a la nostra política de Privacitat i protecció de dades es podrà dirigir a rgpd@contasimple.com.

13.- Correus comercials


D'acord amb la LSSICE, CONTASIMPLE no fa pràctiques de SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari.

A través dels formularis de recollida de dades CONTASIMPLE podeu demanar el vostre consentiment per posar-vos en contacte amb vostè per correu electrònic, SMS, o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent, per remetre-li comunicacions comercials sobre els seus productes i serveis.

Si en un moment determinat no voleu rebre comunicacions d'aquesta naturalesa, podreu revocar el vostre consentiment mitjançant l'enviament de la notificació a la següent adreça suport@contasimple.com amb l'assumpte “BAIXA COMERCIAL” o a la direcció de Calle Labastida 10, 28034 Madrid, ​​aportant document acreditatiu de la seua identitat.

Conforme al que disposa la Llei 34/2002, de Serveis de la informació i de comerç electrònic, CONTASIMPLE es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

14.- Canvis a la Política de Privacitat


CONTASIMPLE es reserva el dret a modificar aquesta Política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques del sector. En aquests supòsits, CONTASIMPLE anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la posada en pràctica, indicant en tot moment la data de la nova versió.

Versió: maig 2021
Cegid és un dels principals actors en solucions de gestió empresarial al núvol per a Finances (ERP, tresoreria, impostos), Recursos Humans (Nòmina, gestió del Talent, gestió del Temps), Comptabilitat, Retail, Emprenedors i Petites empreses.

Manténte conectado

Ajuda

Altres versions

Empresa


Desenvolupadors

Països


Contasimple és un producte de CEGID SMB, SAU     Calle Labastida 10, 28034 Madrid, NIF A08147811, T 932 933 806