Generador de factures gratis online

Crea les teves factures en pocs segons amb el generador de factures gratuït de Contasimple

Crea la teva factura ara

Què és una factura?

Una factura és un document mercantil que conté tota la informació referent a una operació de compravenda, tant de productes, com de serveis; indicant tant la base imposable com els impostos corresponents.

Què ha de contenir una factura?

Els camps definits a continuació han d'aparèixer obligatòriament en una factura perquè aquesta es consideri vàlida:

1. Número de factura

Cada factura ha d'anar identificada per un nombre únic i correlatiu. Aquest nombre ha d'anar correlatiu amb la data, és a dir, factures de data posterior han de tenir, també, nombres de factura posteriors. Tampoc poden existir salts en la numeració.

2. Data d'emissió

La data en la qual s'ha creat la factura, incloent el dia, mes i any. Opcionalment es pot afegir la data de venciment, que indica la data límit que té el client per pagar la factura.

3. Informació Fiscal de l'emissor i del receptor

Ha d'incloure's, com a mínim:

  • Número identificador de l'empresa (p.e NIF d'Espanya, NIT de Colòmbia, RFC de Mèxic, etc.)
  • Nom o raó social.

A partir d'aquí, poden afegir-se altres camps addicionals, tals com l'adreça o el número de telèfon.

4. Concepte i tipus impositius aplicats

La factura haurà de desglossar la base i els impostos corresponents (IVA, Recàrrec d'equivalència...).